نشریه های علمی انتشارات

  

سیستم اطلاعاتی حسابداری    

دانشگاه فردوسی
دکتر محمد علی باقرپور ولاشانی
دکتر مهدی مرادی
۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۷   ۰۵۱-۳۸۸۰۷۳۹۴
مشهد صندوق پستی ۱۳۵۷ کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱

اطلاعیه ها

فراخوان

 (پست شد: 2014-11-12)

به یاری خداوند متعال، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

اقدام به انتشار مجله «سیستم اطلاعاتی حسابداری» با محوریت موضوعات زیر نموده است.

1) راهبری، مدیریت، امنیت، کنترل و اعتباربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری ؛

2) نظریه ها و موضوعات نوظهور در زمینه سیستم های اطلاعاتی حسابداری؛

3) آموزش و سیستم های اطلاعاتی؛

4) عوامل انسانی، سازمانی، اجتماعی و اخلاقی مرتبط با سیستم های اطلاعاتی؛

5) گرایش های حسابداری و سیستم های اطلاعاتی؛

6) ورودی ها، فرآیندها، خروجی ها و پیامدهای سیستم های اطلاعاتی؛

7) و سایر موضوعات مرتبط با سیستم های اطلاعاتی حسابداری .

بیشتر...

اطلاعیه های بیشتر